top of page
Yellow Flower

Madeline Sullenberger, LCPC

Simona Atanasova has a Masters Degree in Forensic Psychology and a Bachelor of Science Degree in Psychology focusing on Human Developmental Psychology. Simona is an energetic therapist that has experience working with children, teenagers, young adults and their families supporting a wide range of neuropsychological needs such as ADHD/ADD, depression, anxiety disorders and high functioning autism. Simona practices Cognitive Behavioral Therapy and Play Therapy while seeking to help children, adolescents and their families with their psychological needs including but not limited to social anxiety, stress, trauma, self-esteem, emotional regulation, and family struggles. She fully understands that every individual needs a safe space to share their unique experiences. She consistently works on increasing communication skills, improving coping skills and self-esteem with her clients while addressing the needs specific to her client.  She is empathetic, nonjudgmental and passionate about empowering children and teens to be their true and authentic selves.   Simona was born in Bulgaria and moved to the United States when she was 12.  She is completely fluent in English.  However, she is able to treat Bulgarian families in their native language if desired.

Симона Атанасова има магистърска степен по съдебна психология и бакалавърска степен по психология с фокус върху психологията на човешкото развитие. Симона психолог с енергия, който има опит в работата с деца, тийнейджъри, млади хора и техните семейства, поддържайки широк спектър от невропсихологични нужди като ADHD/ADD, депресия, тревожни разстройства и високофункционален аутизъм. Симона практикува когнитивно-поведенческа терапия и игрова терапия, докато се стреми да помогне на деца, юноши и техните семейства с техните психологически нужди, включително, но не само, социална тревожност, стрес, травма, самочувствие, емоционална регулация и семейни борби. Тя напълно разбира, че всеки човек се нуждае от безопасно пространство, за да сподели своите уникални преживявания. Тя последователно работи върху повишаването на комуникационните умения, подобряването на уменията за справяне и самочувствието с клиентите си, като същевременно отговаря на нуждите, специфични за нейния клиент. Тя е съпричастна, неосъждаща и страстна за овластяването на децата и тийнейджърите да бъдат истинската си и автентична същност. Симона е родена в Бургас, България и се премества в САЩ, когато е на 12 години. Владее отлично английски. Но при желание може да лекува Български семейства на родния им език.

To Make an Appointment:

  • Facebook
bottom of page